کلیپ تصویری افتتاح مدارس ایران من کردستان -مرداد 1394